شعارنا

أكثر من شعار واحد، أيقونة حمام.

تم وضع شعار Roca في عام 1917...


 
Error de proceso de JSP

Error de proceso de JSP

Código de error HTTP:   500

Mensaje de error:
JSPG0049E: /jsp/html/ROCA/cp_jsp_articleLoadImages.jsp no se ha podido compilar : 
JSPG0091E: Se ha producido un error en la línea: 2 en el archivo: /jsp/html/ROCA/cp_jsp_articleLoadImages.jsp
JSPG0093E: Error de servlet generado desde el archivo: /jsp/html/ROCA/cp_jsp_articleLoadImages.jsp
C:\IBM\WebSphere\wp_profile\temp\PTLPA02Node\WebSphere_Portal_2\wcm\ilwwcm.war\jsp\html\ROCA\_cp_5F_jsp_5F_articleLoadImages.java : 7 : Only a type can be imported. com.ibm.ws.sm.workspace.impl.workspace_NLS resolves to a package
Causa raíz:
com.ibm.ws.jsp.JspCoreException: JSPG0049E: /jsp/html/ROCA/cp_jsp_articleLoadImages.jsp no se ha podido compilar : 
JSPG0091E: Se ha producido un error en la línea: 2 en el archivo: /jsp/html/ROCA/cp_jsp_articleLoadImages.jsp
JSPG0093E: Error de servlet generado desde el archivo: /jsp/html/ROCA/cp_jsp_articleLoadImages.jsp
C:\IBM\WebSphere\wp_profile\temp\PTLPA02Node\WebSphere_Portal_2\wcm\ilwwcm.war\jsp\html\ROCA\_cp_5F_jsp_5F_articleLoadImages.java : 7 : Only a type can be imported. com.ibm.ws.sm.workspace.impl.workspace_NLS resolves to a package
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.translateJsp(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:563)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper._checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:431)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.checkForTranslation(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:284)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:498)
at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.getServletWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:338)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1007)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.dispatch(WebAppRequestDispatcher.java:1385)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:549)
at com.aptrix.pluto.cmpnt.JSPCmpnt.resolve(JSPCmpnt.java:284)
at com.aptrix.pluto.cmpnt.CmpntUtils.resolveToText(CmpntUtils.java:435)
at com.aptrix.pluto.cmpnt.BaseReferenceCmpnt.getResult(BaseReferenceCmpnt.java:2956)
at com.aptrix.pluto.cmpnt.BaseReferenceCmpnt.resolve(BaseReferenceCmpnt.java:2557)
at com.aptrix.pluto.cmpnt.Cmpnt.resolveInternalCmpnt(Cmpnt.java:498)
at com.aptrix.pluto.cmpnt.Cmpnt.resolveCmpnt(Cmpnt.java:230)
at com.aptrix.pluto.cmpnt.Cmpnt.resolveCmpnt(Cmpnt.java:348)
at com.aptrix.pluto.cmpnt.Cmpnt.resolveCmpnt(Cmpnt.java:318)
at com.presence.connect.data.StreamedTextMime.render(StreamedTextMime.java:85)
at com.aptrix.pluto.renderer.PageRequestProcessor.processRequest(PageRequestProcessor.java:90)
at com.aptrix.pluto.renderer.RendererModule.processNonConnectTagCacheableRequest(RendererModule.java:1244)
at com.aptrix.pluto.renderer.RendererModule.processCacheableRequest(RendererModule.java:1158)
at com.aptrix.pluto.renderer.RendererModule.processPageRequest(RendererModule.java:1079)
at com.aptrix.pluto.renderer.RendererModule.processRenderContext(RendererModule.java:1051)
at com.aptrix.pluto.renderer.RendererModule.doCoreProcessing(RendererModule.java:737)
at com.aptrix.pluto.renderer.RendererModule.process(RendererModule.java:498)
at com.presence.connect.business.module.ModuleManager.launchBusiness(ModuleManager.java:163)
at com.presence.connect.business.module.ModuleManager.launchBusiness(ModuleManager.java:388)
at com.presence.connect.RequestExecutable.execute(RequestExecutable.java:94)
at com.presence.connect.dispatcher.Task.runWork(Task.java:151)
at com.ibm.workplace.wcm.services.workmanager.AbstractWcmWork.runImpl(AbstractWcmWork.java:142)
at com.ibm.workplace.wcm.services.workmanager.AbstractWcmWork.run(AbstractWcmWork.java:126)
at com.presence.connect.ConnectClient.processSynchronous(ConnectClient.java:168)
at com.presence.connect.ConnectServlet.process(ConnectServlet.java:302)
at com.presence.connect.ConnectServlet.doGet(ConnectServlet.java:122)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:575)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:668)
at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.serviceProxied(ServletWrapper.java:307)
at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleFragment(CacheHook.java:562)
at com.ibm.ws.cache.servlet.CacheHook.handleServlet(CacheHook.java:255)
at com.ibm.ws.cache.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:259)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1230)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:779)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:478)
at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:178)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.invokeTarget(WebAppFilterChain.java:136)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:97)
at com.ibm.workplace.wcm.app.filter.VirtualPortalContextFilter.doFilter(VirtualPortalContextFilter.java:77)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
at com.ibm.wps.engine.ExtendedLocaleFilter.doFilter(ExtendedLocaleFilter.java:113)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:195)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:91)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:964)
at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.invokeFilters(WebAppFilterManager.java:1104)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3815)
at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:304)
at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:981)
at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1662)
at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:200)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:456)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:518)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:309)
at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:280)
at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.AioReadCompletionListener.futureCompleted(AioReadCompletionListener.java:175)
at com.ibm.io.async.AbstractAsyncFuture.invokeCallback(AbstractAsyncFuture.java:217)
at com.ibm.io.async.AsyncChannelFuture.fireCompletionActions(AsyncChannelFuture.java:161)
at com.ibm.io.async.AsyncFuture.completed(AsyncFuture.java:138)
at com.ibm.io.async.ResultHandler.complete(ResultHandler.java:204)
at com.ibm.io.async.ResultHandler.runEventProcessingLoop(ResultHandler.java:775)
at com.ibm.io.async.ResultHandler$2.run(ResultHandler.java:905)
at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1720)